Thursday, February 26, 2009

MYSQL: Restoring DB from .sql backup

To restore a mysql database from Unix shell
mysql -u my_user_name -p db_name < my_sql_file.sql